Stay Connected & Follow us

What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

Adatkezelési tájékoztató

Utolsó módosítás dátuma: 2022.01.06.

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről a MagiCom Kft. a MagiCom cégcsoport nevében (továbbiakban MagiCom) gyűjt és kezel.

Név: MagiCom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégbíróság bejegyzés száma: 01-09-696311

Székhely: 1149 Budapest, Pillangó utca 16-20.

Telephely: 1149 Budapest, Pillangó utca 16-20.

Telefon:  +36 (70) 797 9470

Honlap: www.magicom.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.)
 • GDPR – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
 • A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (továbbiakban Mtv.)
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
 • Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 • A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

3. Az adatkezelési elveink

A személyes adatok kezelését jogszerű és átlátható módon kell végezni, biztosítva ezzel a természetes személyeknek a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének tisztességességét („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

Személyes adat kizárólag meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljának. Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („célhoz kötöttség”).

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető („adattakarékosság elve” és „korlátozott tárolhatóság”).

A MagiCom biztosítja, hogy a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek, szem előtt tartva, hogy a pontatlan személyes adatok helyesbítésre kerüljenek („pontosság”).

A személyes adatok kezelését a MagiCom oly módon végezi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („sértetlenség és bizalmas jelleg”).

4. Alapfogalmak

Személyes adat:azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ.

Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat:

 1. faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
 2. egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó, valamint bűnügyi személyes adat.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Tájékoztatás: a MagiCom, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek (vagy címzettek kategóriái), akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.

Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen vagy más módon kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Korlátozás: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést – a tárolt személyes adatok kezelésének jövőbeni korlátozása céljából.

Tiltakozás: az érintett jogosult nyilatkozni, amelyben személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérheti.

Érintett: bármely meghatározott, vagy személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, illetve közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. A MagiCom cégcsoport (MagiCom Kft., E-Trend Kft., Apoka 2001 Kft., HelpDesk Bt., MC ITS LTD.) a GDPR szempontjából a zárójelben felsorolt jogi személyiséggel bíró társaságok adatait kezeli.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, és az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha a tárolt adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

5. Munkaviszonyhoz kötődő adatkezelés

5.1 A kezelt adatok lehetséges köre és az adatkezelés célja
Személyes adatkategóriákAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
NévToborzási folyamat támogatása az Ön hozzájárulása 5 év  
Személyes elérhetőség (magán telefonszám, magán e-mail cím)Toborzási folyamat támogatásaaz Ön hozzájárulása5 év  
LakcímToborzási folyamat támogatása az Ön hozzájárulása 5 év 
Születési idő, helyToborzási folyamat támogatásaaz Ön hozzájárulása 5 év 
Kapcsolati státuszNem tartozik az adatkezelés céljai közé, de a jelöltek ezt az információt a benyújtott önéletrajzban időnként megadják.az Ön hozzájárulása5 év
NemToborzási folyamat támogatásaaz Ön hozzájárulása5 év 
Online adatlap linkToborzási folyamat támogatásaaz Ön hozzájárulása5 év
Önéletrajz fénykép mellékleteToborzási folyamat támogatásaaz Ön hozzájárulása5 év
Iskolai végzettségekToborzási folyamat támogatásaaz Ön hozzájárulása 5 év 
Szakmai certifikációkToborzási folyamat támogatása az Ön hozzájárulása 5 év 
Egyéb végzettségToborzási folyamat támogatása az Ön hozzájárulása 5 év
Korábbi munkahelyek, munkatapasztalatok, munkakörökToborzási folyamat támogatása az Ön hozzájárulása 5 év 
PublikációkToborzási folyamat támogatásaaz Ön hozzájárulása5 év
Szabadidős tevékenységekNem tartozik az adatkezelés céljai közé, de a jelöltek ezt az információt a benyújtott önéletrajzban időnként megadják.az Ön hozzájárulása5 év
Soft skill- ekToborzási folyamat támogatása az Ön hozzájárulása 5 év 
Nyelvtudás szintjeToborzási folyamat támogatása az Ön hozzájárulása 5 év
Tervezett kezdési időToborzási folyamat támogatásaaz Ön hozzájárulása5 év
BérigényToborzási folyamat támogatásaaz Ön hozzájárulása5 év
Munkahelyváltás okaToborzási folyamat támogatásaaz Ön hozzájárulása5 év
Interjú vázlatToborzási folyamat támogatásaAz adatkezelő jogos érdeke5 év
EcoSim Kft-től érkező adatokToborzási folyamat támogatásaaz Ön hozzájárulása5 év

Az adatkezelés jogalapja:

 • Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
 • Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódik.
 • Az adatkezelés jogalapja a jogos érdek érvényesítése.
 • Az adatkezelés jogalapja a közérdek, közhatalom gyakorlásához kapcsolódik.
 • Az adatkezelés jogalapja a létfontosságú érdekek védelme.
 • Az adatkezelés jogalapja az Ön és a MagiCom között kötött szerződés.
5.2 Az adatkezelés időtartama

A munkavállalók személyes adatainak kezelése esetében az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódik, tehát a MagiCom Kft a munkavállalók személyes adatait nem törölheti a törvényi előírások miatt.

A jelentkezői adatok esetében az Érintett a törlés iránti kérelmét az dpo@magicom.com e-mail címre küldött levelében bármikor jelezheti.

5.3 Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A személyes adatok kezelése a HR / Marketing / Pénzügy / Beszerzés / KAM Osztály / Igazgatóság jogosultsággal rendelkező munkavállalói által valósul meg.

A MagiCom külső adatfeldolgozóként bérszámfejtő partnercéget von be az adatkezelés során.

A MagiCom fenntartja magának a jogot, hogy a cégcsoport cégei részére a jelentkezők adatait egy adatkezelési megállapodás kereti között továbbítsa.

5.4 Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás
Adattovábbítás megnevezéseSzemélyes adatkategóriákCímzettje(i)Továbbítás rendszeressége
Toborzási folyamat támogatásaNévmegrendelő partnercég megpályázott pozíciónként 
Toborzási folyamat támogatása Iskolai végzettségekmegrendelő partnercég megpályázott pozíciónként 
Toborzási folyamat támogatásaSzakmai certifikációkmegrendelő partnercégmegpályázott pozíciónként
Toborzási folyamat támogatásaEgyéb végzettségmegrendelő partnercégmegpályázott pozíciónként
Toborzási folyamat támogatásaKorábbi munkahelyek, munkatapasztalatok, munkakörökmegrendelő partnercégmegpályázott pozíciónként
Toborzási folyamat támogatásaPublikációkmegrendelő partnercégmegpályázott pozíciónként
Toborzási folyamat támogatásaSzabadidős tevékenységekmegrendelő partnercégmegpályázott pozíciónként
Toborzási folyamat támogatásaSoft skill-ekmegrendelő partnercégmegpályázott pozíciónként
Toborzási folyamat támogatásaNyelvtudás szintjemegrendelő partnercégmegpályázott pozíciónként
Toborzási folyamat támogatásaTervezett kezdési időmegrendelő partnercégmegpályázott pozíciónként
Toborzási folyamat támogatásaMunkahelyváltás okamegrendelő partnercégmegpályázott pozíciónként

6. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok

6.1 A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a MagiCom-tól, és tájékoztatást kérhet alábbi témakörökben:

 • milyen személyes adatokat,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • illetve, hogy a MagiCom kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A MagiCom Kft az Ön kérelmére legfeljebb 30 napon belül reagál az Ön által megadott elérhetőségre küldött levél formájában.

6.2 A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy a MagiCom módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A MagiCom a kérelmére legfeljebb 30 napon belül reagál, és erről Önt a korábban megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.3 A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken jelezheti és írásban kérheti a MagiCom-tól személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet a MagiCom abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat a MagiCom a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt még le.

Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor a MagiCom az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Önt erről a korábban megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.4 A zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a MagiCom zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a MagiCom jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát a MagiCom ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a MagiCom tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően azonban törli az adatokat.

6.5 A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a MagiCom a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat abban az esetben, ha a MagiCom az Ön hozzájárulása nélkül személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a MagiCom kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső szabályzat alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében köteles mindent megtenni. A kezelt adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben találhatóak meg. A fizikai védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus beléptető rendszerrel és kamerás megfigyelő rendszerrel biztosított.

Az adatkezelési folyamatainkat az ISO27001 szabvány alapú információbiztonsági irányítási rendszerünk szabályozásai tartalmazzák.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben Ön jogellenes adatkezelés eshetőségét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet a MagiCom ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön – lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

8.2 Hatósági bejelentés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) való hivatalos bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet abban az esetben, ha személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

9. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása során a MagiCom köteles szem előtt tartani az adattárolás célját, következésképpen attól nem tér térhet el. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte köteles közzétenni honlapján.